پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

                           

v      آیین نامه اجرایی نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها


v      کاربرگ ارائه پیشنهاد


                  v      اسامی نامزدهای انتخابات نظام پیشنهادات

 
 
 
 5.1.0.0
V5.1.0.0